Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

JOCREVAK VZW

Karel de Grotelaan 12
3400 Landen
0474 52 25 48
sven@jocrevak.be
ondernemingsnummer: BE0536.347.345

Artikel 1. Toepasselijkheid van huidige algemene voorwaarden

1.1 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden van de Jocrevak werking zijn huidige algemene voorwaarden exclusief van toepassing op elke Overeenkomst die tussen Jocrevak en de Klant wordt afgesloten, met als voorwerp een sportkamp, een sportdag, een workshop, een birthday (verjaardagsfeestje) of B2B sportkamp of thema kampen.

1.2  Elke inschrijving, boeking, reservatie of betaling houdt de uitdrukkelijke, onvoorwaardelijke en onherroepelijke aanvaarding in, zonder enig voorbehoud, van deze algemene voorwaarden door de Klant, dewelke wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden houden het volledige akkoord in tussen Jocrevak vzw en de Klant in verband met het voorwerp waarop zij betrekking hebben en vervangen elke voorafgaande mondelinge of schriftelijke afspraak in dit verband. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant. De eventuele ongeldigheid en/of nietigheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en/of afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen onder de rubriek “Algemene Voorwaarden” op de Website. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de Klant kennis kan nemen van de algemene voorwaarden langs elektronische weg en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.4. Jocrevak vzw kan de bepalingen van deze algemene voorwaarden steeds eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de Website en/of via elektronische weg. Elke inschrijving, bestelling of betaling zal onderworpen zijn aan de versie van de algemene voorwaarden die van toepassing is op het moment van de aanvaarding of bevestiging door Jocrevak vzw van de inschrijving, boeking of reservatie. Blijvend gebruik van de Website zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 02/01/2022.

1.5. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consumenten (i.h.b. de relevante bepalingen van het WER).

 

2. Tot standkoming van de Overeenkomst

2.1. De Overeenkomst wordt afgesloten in het Nederlands. Door in te schrijven voor één van de Evenementen en deze algemene voorwaarden goed te keuren, bevestigt de Klant dat de Nederlandse taal voor hem begrijpelijk, duidelijk en ondubbelzinnig is.

2.2. In artikel 3 hieronder worden de verschillende technische stappen beschreven om tot sluiting van de Overeenkomst te komen.

2.3. Jocrevak zal de afgesloten Overeenkomsten elektronisch archiveren en ter beschikking stellen aan de Klant op een duurzame drager.

 

Artikel 3. Inschrijving – boeking -reservatie

3.1. Enkel inschrijvingen, boekingen of reservaties voor Evenementen via de Website worden geregistreerd. Voor de inschrijving, boeking of reservatie van een Evenement komt de Klant via de Website op een pagina met een inschrijvingsformulier waar hij zijn persoonsgegevens kan invullen.

3.2. De Klant dient de algemene voorwaarden te aanvaarden door de checkbox met vermelding “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden.” aan te vinken met de mogelijkheid om deze na te lezen en op te slaan via een hyperlink met de tekst “algemene voorwaarden” naar een pagina met de algemene voorwaarden.

3.3. Na inschrijving, boeking of reservatie krijgt de Klant via elektronische weg een e-mail van Jocrevak vzw.

3.4. De Klant beschikt over een termijn van 14 dagen na ontvangst van de e-mail met bevestiging om de inschrijving, boeking of reservatie zonder opgave van redenen doch schriftelijk kosteloos te herroepen of te wijzigen. In geval echter het tijdstip van vertrek/aanvang en/of de startdatum van het Evenement zich bevindt binnen voormelde termijn van 14 dagen na inschrijving, boeking of reservatie, kan de Klant niet herroepen of wijzigen. Onverminderd de bepalingen inzake annulatie.

 

Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1. De op de Website aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en staan vermeld in euro. Het aanbod en de prijs zijn geldig op de dag waarop de Website wordt bezocht en/of de inschrijving, boeking of reservatie wordt geplaatst. Aanbod en prijs kunnen vóór het plaatsen van inschrijving, boeking of reservatie ten allen tijde worden gewijzigd door Jocrevak vzw.

4.2. Het totale bedrag dat de Klant verschuldigd is, wordt steeds vermeld op de (web)pagina bij de bevestiging van de inschrijving, boeking of reservatie. Elke extra betaling bovenop de overeengekomen vergoeding vereist de uitdrukkelijke toestemming van de Klant vóór de bevestiging van inschrijving, boeking of reservatie.

4.3. Uiterlijk drie kalenderdagen na bevestiging van de inschrijving, boeking of reservatie door de Klant via de Website, zal de Klant via elektronische weg een factuur ontvangen van Jocrevak vzw (via het emailadres: info@jocrevak.be of sven@jocrevak.be).

4.4. Behoudens uitdrukkelijk en voorafgaandelijk anders overeengekomen en onverminderd de bepalingen van Titels II en III en IV van huidige algemene voorwaarden, zijn alle facturen van Jocrevak vzw betaalbaar uiterlijk binnen de veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum. Indien de Klant uit meerdere personen (natuurlijk en/of rechtspersonen) bestaat, zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betalingen waartoe deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst hen verplicht. Een door de Klant geprotesteerde factuur dient op straffe van verval binnen de veertien (14) kalenderdagen per aangetekend schrijven ter kennis gebracht te worden van Jocrevak vzw, met de reden(en) van protest. Bij gebrek aan integrale en tijdige betaling van één of meerdere facturen, heeft Jocrevak vzw van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (i) recht op de betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag of, indien van toepassing en zo deze hoger zou zijn, aan de interestvoet voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf de vervaldatum van iedere factuur tot op de datum van volledige betaling en (ii) recht op de betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 40,00 EUR en dit telkens onverminderd het recht van Jocrevak vzw een hogere vergoeding te eisen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. In geval de Klant een consument is en Jocrevak vzw in gebreke blijft om tijdig bepaalde sommen aan de Klant (terug) te betalen, kan deze in toepassing van artikel VI.83, 17° WER aanspraak maken op een eenzelfde vergoeding als deze bepaald hierboven (nalatigheidsinteresten en schadevergoeding aan 10%) Bij gebrek aan betaling door de Klant op de datum van opeisbaarheid van één of meer facturen, worden alle openstaande maar nog niet opeisbare facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling lastens de Klant opeisbaar.

4.5. Na ontvangst van integrale betaling door de Klant ontvangt de Klant via elektronische weg een definitieve bevestiging van Jocrevak vzw die zichtbaar is op het Jocrevak account van de klant.

 

Artikel 5. Intellectuele eigendom

5.1. De inhoud van de Website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, merken, modellen, grafieken, tabellen, schema’s, recepten, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, databanken, software, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie verbonden aan de Website, behoort tot de exclusieve intellectuele eigendom van Jocrevak vzw of haar licentiegevers en mag slechts gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Jocrevak vzwof haar licentiegevers.

5.2. Niets in deze algemene voorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van de intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de Website aan de Klant.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid – disclaimer

6.1. Jocrevak is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor:

– de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de inhoud van de Website of op andere (externe) websites waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen;

– enige beslissing genomen of handeling gesteld door de Klant op basis van de inhoud van het de Website;

– eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies, virussen etc. op de Website;

– indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, emotionele schade etc.);

– gevallen van overmacht. Zonder limitatief te zijn, worden volgende gebeurtenissen geacht overmacht uit te maken: staking, lock-out, oorlog, weersomstandigheden, overheidsverplichtingen, gewijzigde wetgeving of reglementering, bezetting van het grondgebied, oproer, aanslag, overval, sabotage, epidemie, pandemie, ziekte, brand, overstroming, aardbeving, natuurramp, tekort aan brandstof, verkeershinder en onvoorziene wijzigingen in reglementering, vertraging. Voormelde gebeurtenissen worden geacht voor Jocrevak vzw onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn. In geval van overmacht heeft de Klant ten laste van Jocrevak vzw geen enkel recht op terugbetaling uit welken hoofde ook.

6.2. Niet in deze algemene voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Jocrevak vzw uit voor bedrog, opzet, of daarmee gelijk te stellen grove fout van Jocrevak vzw. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Jocrevak vzw beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is bij haar BA-verzekeraar en met een maximum van 12 250 000 EUR per lichamelijk schadegeval en 250 000 EUR per stoffelijk schadegeval. Deze zelfde beperking geldt indien de uitsluiting(en) van aansprakelijkheid vervat in huidig artikel 8 door een rechtscollege of arbiter ooit als ongeldig of niet tegenstelbaar zou(den) worden beschouwd.

 

Artikel 7. Klachten

7.1 Klachten voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website of de toepassing van deze algemene voorwaarden kunnen gerapporteerd worden aan Jocrevak vzw via e-mail info@jocrevak.be. De contactgegevens van Jocrevak vzw worden vermeld in dit artikel helemaal vanboven.

 

Artikel 8. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

8.1 Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website, is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen, tenzij de wet op dwingende wijze de bevoegdheid van een andere rechtbank voorschrijft.

Download onze brochure

Wil je meer weten over onze kampen? Download dan onze flyer.